Home Normativa de prèstec
Normativa de prèstec Imprimir Correu
PRÉSTEC DE MATERIAL

Dins el marc de SERVEIS I COOPERACIÓ el Consell Esportiu de l’Alt Empordà/ l’Àrea d’esports del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, ofereix a les entitats esportives, centres educatius i administracions locals de la comarca de l’Alt Empordà el servei de Préstec de material.

Aquest servei pretén facilitar i recolzar la dinamització d’activitats esportives mitjançant la cessió de material esportiu i recursos didàctics. Per fer-ho es redacta aquesta normativa d’ús i funcionament per ordenar les sol·licituds, devolucions i garantir l’estat del material i pautar-ne el seu bon ús i manteniment.

OBJECTIUS
 1. Apropar el Consell Esportiu de l’Alt Empordà i els seus serveis a les entitats, escoles i administracions.
 2. Optimitzar els recursos invertits en material esportiu per fer-ne ús les diferents entitats esportives, centres educatius i administracions de la comarca.
 3. Ampliar i obrir el ventall d’esports i activitats poc practicats habitualment ja sigui per falta de material específic o informació tècnica.
Condicions per sol·licitar el material
 • La seu social de l’entitat sol·licitant estarà ubicada dins la comarca de l’Alt Empordà
 • Les entitats sol·licitants han d’estar constituïdes i inscrites com a tal al registre d’entitats del Consell Esportiu.
 • La sol·licitud del préstec es farà a través del model normalitzat que estarà disponible a la web.
 • Per demanar el material cal entrar al Registre del Consell Esportiu el formulari de sol·licitud degudament omplert 15 dies naturals abans de la data en la que es vulgui recollir del material.
La presentació del formulari de sol·licitud no assegura la utilització ni disponibilitat del material fins a la seva confirmació per part del Consell Esportiu.

PROCEDIMENT DE RECOLLIDA I DEVOLUCIÓ

 1. El Consell Esportiu de l’Alt Empordà donarà curs a la sol·licitud una vegada s’hagi rebut el formulari i confirmarà la disponibilitat del material sol·licitat.
 2. El temps d’utilització podrà ser variable en funció de les sol·licituds i el Consell Esportiu es reserva el dret d’utilització i/o modificació del préstec de material en funció del seu propi ús. En tot cas en els mitjans de difusió de la activitat haurà de ser present la llegenda “Amb la col·laboració de” i els logos de del Consell Comarcal i Consell Esportiu amb l’escrit “Junts amb l’esport” i de la Diputació si s’escau.
 3. L’ens sol·licitant haurà de recollir el material prestat del magatzem on es trobi dipositat, transportar-lo al lloc designat per a la seva ubicació i retornar-lo un cop finalitzada l’activitat.
 4. El transport i el personal necessari per a la recollida, instal·lació, retirada i retorn del material, seran a càrrec de l’entitat sol·licitant.
 5. En la recollida del material es signarà el document on hi figura l’acceptació de la normativa vigent.
 6. L’horari de recollida i devolució del material es farà exclusivament dins l’horari d’atenció al públic del Consell Esportiu de l’Alt Empordà.
 7. Per aquelles entitats que ho desitgin el Consell Esportiu, previ estudi del cas, el Consell ofereix el servei de transport de material. El cost de recollida i devolució de material per part del Consell Esportiu es de 50,00€.
 8. Al retornar el material, s’haurà d’informar del seu estat, per fer les reparacions, si s’escau, necessàries.
 9. El material es retornarà el dia especificat en el full de sol·licitud de préstec. Al retornar el material s’haurà d’adjuntar 2 fotografies de l’acte per el qual s’ha sol·licitat el material on es vegi clarament el material utilitzat.

RESPONSABILITATS PER PART DE L’ENTITAT
 • Assumir de forma exclusiva qualsevol responsabilitat que es pugui produir derivada de l’ús del material cedit en préstec.
 • La responsabilitat d’ús del material va a càrrec del sol·licitant que haurà de disposar de les assegurances pertinents.
 • Respectar les normatives que s’hagin de tenir en compte en funció del lloc on s’instal·li el material cedit.
 • Certificar per part d’una enginyeria la instal·lació del material quan sigui adient.
 • Tenir cura del compliment de les obligacions establertes en el Decret 56/2003, de 4 de febrer, que regula les activitats fisicoesportives en el medi natural, quan es tracti de material cedit, amb el qual es practiqui alguna de les activitats previstes a l'annex I de l'esmentat Decret.
 • Disposar del personal tècnic adequat degudament qualificat pel desenvolupament de les activitats i per a cada tipus d’activitat.
 • L’ús d’aquest material és exclusiu per actes, sessions, classes o trobades vinculades amb el centre educatiu o entitat sol·licitant
 • Tenir cura del material cedit, en cas contrari, reemplaçar en cas de devolució en mal estat o abonar la quantitat econòmica necessària en cas de material inutilitzable o pèrdua d’aquest.
 • En cas de tractar-se de material tèxtil s’haurà de retornar net.
FINANÇAMENT
-Per a les entitats que compleixin amb les “Condicions per sol·licitar”, el Consell Esportiu assumirà el cost de la cessió del material representant un préstec gratuït per a l’entitat.


Podeu descarregarla aqui: www.cealtemporda.org/files/Normativa Prestec material.pdf

 
Anunci
Anunci
Anunci
Anunci

Actualitat

Últimes fotos